Kurzus 2021/22

Zeneakadémia Doktoriskola

J. S. Bach szólóhegedű fúgái és a Chaconne

szerkezeti, motivikai elemzése

a 19. századi kottakiadások és korabeli előadástörténet fényében

Dr. habil. Ábrahám Márta

Ábrahám Márta és Dukay Barnabás 2017 óta folyamatosan publikálnak olyan zenetudományi igényességgel kidolgozott Bach-elemzéseket, amelyek a szakma régi tartozását törlesztik. A szerzőpáros 2017-ben megjelent könyve, a Részletek az örökkévalóságból J. S. Bach hegedű Chaconne-jának az átfogó elemzése.

A minuciózus, minden hanggal elszámolni tudó analízis nemzetközileg is jelentős szakmai sikert aratott, több világhírű hegedűművész mellett a neves Bach-tudós, Christoph Wolff is elismerően nyilatkozott róla.

A tematikus sorozat bővítéseképpen a szerzőpáros 2021. februárjában publikálta Bach Hegedűfúgák Összkiadásának 1. és 2. kötetét. A kiadványok Bach hegedűfúgáinak az elmélyült és részletes elemzéséhez és tanításához nyújtanak segédeszközöket. Az innovatív kotta, poszter és témajegyzék Bach fúgáinak sajátos szerkezetét mutatja meg. Az egyes szólamok színes hangokkal elkülönítve és kiemelve jelennek meg. A térkép-szerűen differenciált zenei anyagok (témák, kontraszubjektumok, torlasztások, fordítások stb.) hierarchikus elrendezése gyönyörűen megvilágítja és logikusan követhetővé teszi a zenei folyamatokat. A színes rendszerben jól láthatók a szólamok között fennálló erőviszonyok, és arányok. A zeneszerző rendezőelvének felismerésével transzparenssé válik Bach fúgáinak a szerkezete, értelmet nyernek a különleges formai megoldások.

Ábrahám Márta 18 év alatt szerzett Zeneakadémia hegedűtanári tapasztalatai azt mutatják, hogy a vizuális élmény rendkívüli mértékben befolyásolja a növendék belső zenei képét és belső hallását. A különlegesen kialakított notációs módszer forradalmi áttörést hoz a hegedűfúgák tanításában. A hiánypótló és a maga nemében egyedülálló módszer az igényes és hiteles zenei koncepció kialakítását megalapozó szellemi munka lehetőségét kínálja a muzsikusoknak. Összekötő hidat emel „elmélet és gyakorlat” között, megkönnyíti a többszólamúság alapelveinek gyakorlati értelmezését és igényes megvalósítást.  

A vizuális élmény elsődleges benyomás, ami tudatalatti parancsot küld az agy számára.  Amit lát a növendék, azt már hallja és játssza is!

J. S. Bach fúgái a vonós és billentyűs repertoár alapkövei, professzionális muzsikusok „mindennapi kenyere”, ezért a téma kiemelt fontosságú. A tapasztalat azt mutatja, hogy azok a hallgatók, akik bepillantanak az aprólékos Bach fúga-elemzésbe intellektuálisan nyitottabbá válnak. Az apró részletekre kiterjedő vizsgálódás során megismerik és felfedezik Bach kompozíciós eljárásainak és zenei nyelvezetének hihetetlenül gazdag tárházát. Nem csupán a barokk, de általános zeneértésük is magasabb szellemi szintre emelkedik.

A kurzus Bach három hegedűfúgájának (g-moll, a-moll, C-dúr, BWV 1001,1003,1005) és a d-moll Ciaccona (BWV 1004) tanulmányozására épül.

Az elemzések rávilágítanak a rendkívül komplex művek szerkezeti, motivikai, formai és harmóniai összefüggéseire. Bach rafinált zeneszerzői technikáinak és organikus zenei nyelvezetének tanulmányozásához elengedhetetlen a polifonikus szerkesztésmódok gregoriánig visszanyúló gyökereinek áttekintése. A barokk stílus zenei nyelvezetét meghatározó törvényszerűségek, és a fúgaszerkesztés szabályainak tisztázása mellett érdemes kitekinteni a zenei szimbólumokra, szellemi jelrendszerekre, kombinált arányrendszerekre. A középkor nagy mesterei (Johannes Ockeghem, Pierre de la Rue, Thomas Tallis, Philippe de Vitry) kifinomult kompozíciós eszközök birtokában képesek voltak különleges transzcendens jelentéseket és tartalmakat indirekt módon, a hangok hátterében közölni. Bach művészete egy olyan hagyomány betetőzésének tekinthető, melynek számára a hangzó zene csupán tetszetős felszíne a gemátria (szám-bölcselet) elképzelhetetlenül kifinomult alkalmazásának és a korabeli irodalmi gyakorlatban meghonosodott ars combinatoria zenei változatának.

„Bach fúga-témái afféle zenei ősmozdulatok, ismeretlen távlatokba nyúló alapképletei minden emberi zenélésnek. És ezek az ősformák a hallgató szemeláttára, roppant erőfeszítés árán, élmények hallatlan súlya alatt, számtalan átalakuláson és bonyodalmon keresztül válnak káoszból kozmosszá, rendezett, emberi, ismerős világgá. Minden nagy fúga birkózás a sorssal; s mikor az egyből sok, a kevésből minden, a témából sorozat, a fúgából Fúga Művészete támad: az öreg Bach úgy érezheti, hogy világa készen áll, a dómot betetőzte … élete tetőpontján, a »legfőbb pillanatban« indulhat Teremtője elé.”

Szabolcsi Bence

  1. nap: Zenetörténeti előzmények, az imitációs polifon zenei stílus kialakulása, Bach zenei gondolkodását formáló elődök és kortársak hatásai. Terminológiai kérdések tisztázása.  A szólóhegedű szonáták kiadásainak és előadásának története, a hagyományos és HIP előadói gyakorlat fényében.
  • nap: A három fúga: g-moll BWV1001, a-moll BWV 1003, és C-dúr BWV 1005 összehasonlító elemzése. Az előadás végén Ábrahám Márta eljátssza a három fúgát.
  • nap: A Chaconne (BWV 1004) elemzése. Az előadás végén Ábrahám Márta eljátssza a Chaconne-t.
  • nap: „Elmélet és gyakorlat találkozik”

Előadói és hangszeres kérdések: artikuláció, súlyviszonyok, tagolás, frazeálás, beszédszerűség, dinamika, harmóniahallás. A szólamvezetés arányainak gyakorlati megformálása a fúgák vertikális és horizontális zenei egyensúlyának kidolgozásával.

Ajánlott irodalom:

Christoph Wolff: Bach a tudós zeneszerző

Molnár Antal: Repertórium a barokk zene történetéhez

Knud Jeppesen: Az ellenpont

Nikolaus Harnoncourt: A beszédszerű zene

                                      Zene mint párbeszéd

Dolinszky Miklós: Jelképtől jelig

Gárdonyi Zoltán: Johann Sebastian Bach ellenpont-művészetének alapjai

                             Johann Sebastian Bach kánon- és fúgaszerkesztő művészete

Dukay Barnabás – Ábrahám Márta: Részletek az örökkévalóságból

Ábrahám Márta – Dukay Barnabás: The Complete Special Edition of J.S. Bach Fugues for Solo Violin

Leave a Comment

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük